REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI TERAPIABEZSENNOSCI.PL


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji terapiabezsennosci.pl, udostępnionej przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 2. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku braku akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie jest możliwe korzystanie z aplikacji terapiabezsennosci.pl.

§ 2. Stosowane pojęcia

 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z aplikacji
  2. Aplikacja – aplikacja terapiabezsennosci.pl, czyli program komputerowy dostępny na stronie www.terapiabezsennosci.pl zawierający materiały edukacyjne dla osób z bezsennością oraz narzędzia do monitowania snu i jego poprawy.
  3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią korzystającą z Aplikacji w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości poprawy swojego snu.
  4. Administrator – oznacza podmiot prawny odpowiedzialny za Aplikację, tj. Good Sleeper sp. z o.o., adres: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin; NIP: 9462695194
  5. Profil – zgromadzony w ramach Konta zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Aplikacji, które udostępniane i prezentowane są w Aplikacji.
  6. Blokada – blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora lub osoby przez niego wyznaczonej, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa, do Aplikacji, Konta lub poszczególnych elementów Aplikacji; w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, przewiduje się także czasowe lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika

§ 3. Czym jest aplikacja TERAPIABEZSENNOSCI.PL?

 1. Aplikacja terapiabezsennosci.pl jest aplikacją internetową, która zawiera program samopomocy przeznaczony dla dorosłych osób z bezsennością. Aplikacja umożliwia poznanie i wprowadzenie w życie technik, które uznawane są za pierwszoplanowe w terapii bezsenności. Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez Użytkownika na pytania i zadania zawarte w Aplikacji wyznaczane są sugestie dotyczące możliwości poprawy jego snu.
 2. Program zawarty w Aplikacji ma charakter wyłącznie edukacyjny. Wszelkie zalecenia dotyczące sposobów poprawy snu u Użytkownika są wyłącznie sugestiami opracowanymi w oparciu o wiedzę na temat interwencji najbardziej skutecznych w przypadku bezsenności.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji a profesjonalna opieka medyczna

 1. Korzystanie z Aplikacji nie zastępuje wizyty u specjalisty z zakresu zdrowia, czyli osoby posiadającej uprawnienia do diagnozy bezsenności i jej leczenia (tj. lekarza, psychologa klinicznego czy psychoterapeuty).
 2. Aplikacja nie służy do stawiania diagnozy, medycznej oceny czy leczenia zaburzeń snu oraz innych problemów zdrowotnych. Zachęcamy, aby wszelkie kwestie dotyczące swojego zdrowia Użytkownik konsultował ze specjalistą w tej dziedzinie, w tym konsultował również to, czy Aplikacja jest dla niego odpowiednia.
 3. Aplikacja jest adresowana dla osób z bezsennością. Ponieważ bezsenność jest jednym z wielu zaburzeń snu, zalecamy aby przed skorzystaniem z Aplikacji Użytkownik upewnił się u specjalisty (tj. lekarza, psychologa klinicznego czy psychoterapeuty, który zajmuje się problemami ze snem), czy jego objawy na pewno wskazują na bezsenność, czy nie ma innych chorób, które skutkują problemami ze snem i wymagają leczenia. Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób z innymi zaburzeniami snu (np. bezdechami w trakcie snu, zespołem niespokojnych nóg, zaburzeniami rytmu snu i czuwania).
 4. Najlepszy zastosowaniem Aplikacji jest połączenie jej z diagnozą i leczeniem problemów ze snem pod okiem specjalisty. Dzięki możliwości wydruku z Aplikacji podsumowań bieżących parametrów snu i sugestii, podczas wizyty u specjalisty Użytkownik może pokazać mu te wydruki do wglądu, co może się okazać dużym wsparciem w leczeniu. W przypadku, gdy sugestie pojawiające się w Aplikacji nie są zgodne z zalecaniami lekarza (lub innego specjalisty), pierwszeństwo mają zawsze zalecenia lekarza.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u Użytkownika w wyniku korzystania z Aplikacji. Większość zaleceń omawianych w Aplikacji dotyczy zasad będących elementem zdrowego trybu życia, prawidłowej higieny snu, stąd ryzyko, że mogą mieć one negatywny wpływ na Użytkownika jest niewielkie. Ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania Aplikacji mogę występować w następujących sytuacjach:
  1. Użytkownik cierpi na inne niż bezsenność zaburzenia snu (np. zaburzenia rytmu snu i czuwania, zespół bezdechów w trakcie snu, somnambulizm). W takich przypadkach wprowadzanie technik omawianych w Aplikacji (przeznaczonych dla osób z bezsennością) nie będzie skuteczne i może wręcz nasilać objawy.
  2. Użytkownik rezygnuje z wizyty/konsultacji u specjalisty na rzecz korzystania wyłącznie z Aplikacji. Taka sytuacja, może powodować brak prawidłowej diagnozy problemów ze snem u Użytkownika lub brak kompleksowej opieki/leczenia. Informacje zawarte w Aplikacji mają charakter wyłącznie edukacyjny, nigdy nie powinny przyczyniać się do zrezygnowania przez Użytkownika z wizyty u specjalisty albo do zwlekania z szukaniem profesjonalnej pomocy.
  3. Użytkownik cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. W takich przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu metody ograniczenia pór snu (omawianej w Aplikacji). Konieczna jest tu konsultacja u specjalisty, gdyż u takich osób zbytnie skrócenie pór snu zwiększa ryzyko wystąpienia epizodu manii/hipomanii.
  4. Nasilona senność w ciągu dnia w wyniku wprowadzenia metody ograniczenia pór snu (omawianej w Aplikacji). Na podstawie prowadzonego przez Użytkownika dziennika snu w Aplikacji wyznaczane są sugerowane dla niego pory snu. U wielu osób, będą one krótsze niż dotychczasowe, co ma spowodować większą senność wieczorem i lepszy sen. Początkowo może się to jednak wiązać także z większą sennością w ciągu dnia, co może prowadzić do gorszej koncentracji uwagi i zwiększonego ryzyka błędów czy wypadków. Dlatego w przypadku zaobserwowania u siebie nasilonej senności w ciągu dnia, zaleca się skonsultowanie ze specjalistą czy sugerowane w Aplikacji nowe pory snu są dla Użytkownika odpowiednie.
  5. Stan zdrowia Użytkownika nie pozwala na wstawanie w nocy z łóżka. Jednym z zaleceń terapii bezsenności jest wstawanie w nocy z łóżka, w przypadku trudności w zaśnięciu. Osoby starsze, mające trudności z poruszaniem się, czy przyjmujące leki wpływające na zaburzenia świadomości w nocy, wstając w nocy z łóżka mogą być bardziej narażone na upadki czy urazy.
  6. Użytkownik cierpi na inne poważne choroby. Zalecamy, aby najpierw upewnić się u lekarza, czy proponowane w Aplikacji zmiany (zwłaszcza dotyczące pór snu czy wstawania w nocy z łóżka) są korzystne ze względu na stan zdrowia Użytkownika lub przyjmowanie przez niego leki.
  7. Użytkowniczka Aplikacji jest w ciąży. Większość technik omawianych w Aplikacji jest zalecana także dla kobiet w ciąży, które cierpią na bezsenność. Zalecamy jednak, aby zawsze w takich przypadkach, Użytkowniczka upewniła się u specjalisty czy proponowane w Aplikacji zmiany (zwłaszcza dotyczące pór snu czy wstawania w nocy z łóżka) są dla niej odpowiednie.

§ 5. Użytkownik

 1. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że jest on osobą pełnoletnią oraz że będzie korzystał z Aplikacji wyłącznie w celach indywidualnych (na własne potrzeby), niekomercyjnych.
 2. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje, że wszelkie podane przez niego informacje przy rejestracji są prawdziwe i że będzie je aktualizował w przypadku zmian.

§ 6. Dostęp do Aplikacji i opłaty

 1. Korzystanie z Aplikacji jest płatne. Należy wykupić do niej dostęp, który jest możliwy w trzech opcjach: podstawowej (na 2 miesiące), półrocznej oraz rocznej. Wykupienie dostępu daje możliwość przejścia przez jedną osobę zawartego w Aplikacji programu do poprawy snu oraz korzystanie z narzędzi Aplikacji przez czas zależny od wykupionej opcji. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał swojego Konta osobom trzecim. W przypadku, gdy upłynie termin korzystania z Aplikacji, Użytkownik może wykupić przedłużenie dostępu.
 2. Płatności są obsługiwane i zabezpieczane przez serwis Imoje. Nie przechowujemy informacji dotyczących kart kredytowych.
 3. Stawki za dostęp do Aplikacji i jego przedłużenie są dostępne na stronie internetowej, po zarejestrowaniu się.
 4. Sposoby płatności za Aplikację oraz opłaty za dostęp do niej mogą ulec zmianie. O zmianach Użytkownik będzie informowany na bieżąco na stronie internetowej po zalogowaniu się do Aplikacji.
 5. Nowe zasady dotyczące płatności obowiązują Użytkowników przedłużających dostęp do Aplikacji lub chcących wykupić do niej nowy dostęp w okresie po wprowadzeniu zmian w zakresie płatności. Usługi wykupione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian będą realizowane według dotychczasowych zasad.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy (zrezygnowania z korzystania z Aplikacji) i zażądania zwrotu wniesionej opłaty za dostęp do Aplikacji w terminie do dwóch tygodni od dokonania płatności. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest:
  1. Brak rozpoczęcia korzystania z sesji zawartych w Aplikacji. Jeśli Użytkownik po zalogowaniu się do Aplikacji potwierdzi chęć rozpoczęcia pierwszej sesji programu klikając przycisk „Przejdź do sesji I”, uzyskuje pełen dostęp do materiałów edukacyjnych i wówczas nie ma on już możliwości ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty.
  2. Napisanie w terminie do dwóch tygodniu od wykupienia dostępu do Aplikacji wiadomości z prośbą o zwrot kosztów.
 2. Wiadomość ta powinna być wysłana na adres kontakt@terapiabezsennosci.pl z adresu e- mail, którego Użytkownik użył do rejestracji w Aplikacji. W tytule wiadomości należy wpisać: ZWROT KOSZTÓW, a w treści wiadomości umieścić prośbę o dokonanie zwrotu opłaty za dostęp do Aplikacji, podać swoje imię i nazwisko, datę dokonania płatności oraz podać numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot kosztów. Po rozpatrzeniu prośby zawartej w wiadomości e-mail Użytkownik dostanie maila zwrotnego potwierdzającego (lub nie – w przypadku rozpoczęcia sesji w Aplikacji) możliwość zwrotu kosztów. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 30 dni od wysłania przez Użytkownika maila z prośbą o zwrot kosztów.

§ 8. Polityka prywatności

 1. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r., s. 1 ze zm., dalej jako: RODO oraz Ustawą z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) według zasad określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.terapiabezsennosci.pl.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa dotyczącej loginu i hasła, których używa rejestrując się w Aplikacji, tak by zabezpieczyć swoje Konto przed dostępem do niego osób trzecich. W przypadku podejrzenia dostania się loginu i hasła w ręce osoby trzeciej Użytkownik jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania Administratora o takiej sytuacji lub jak najszybszej zmiany swojego hasła dostępu do Aplikacji.
 3. Dokonując rejestracji w Aplikacji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Aplikacji, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.
 4. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych zawiera Polityka Prywatności.
 5. Szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych prawach, zawiera Polityka Prywatności.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści (oprogramowanie, bazy danych, opracowanie grafiki, logotypy, teksty, filmy, narzędzia, nagrania audio, logo, wydruki, rozwiązania) zawarte w Aplikacji, jej fragmenty podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4.2.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz przepisami ustawy z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 2. Mogą być one wykorzystane przez Użytkownika tylko na potrzeby własne, samopomocy, w celach niekomercyjnych.
 3. Jakiekolwiek powielanie tych treści (udostępnianie ich osobom trzecim, w mediach, publikowanie, nagrywanie, kopiowanie etc.) wymaga pisemnej zgody Administratora. Wykorzystanie powyższych treści bez zgody Administratora będzie skutkowało wystąpieniem na drogę prawną.

§ 10. Złamanie postanowień Regulaminu

 1. W przypadku złamania zasad Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. wysłania Użytkownikowi ostrzeżenia drogą mailową
  2. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, w tym usunięcia jego konta
  3. wszczęcia postepowania prawnego przeciw Użytkownikowi, co może skutkować postępowaniem sądowym.

§ 11. Wymagania techniczne

 1. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie możliwe starania, aby Aplikacja działała i była dostępna. Jakkolwiek niektóre trudności techniczne lub inne przyczyny będące poza kontrolą Administratora mogą od czasu do czasu utrudniać dostęp do Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnej, tymczasowej lub permanentnej modyfikacji lub wyłączania niektórych funkcjonalności Aplikacji z powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkowników.
 3. Użytkownik zgadza się nie pociągać Administratora do odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu utrudnienia, opóźnienia lub modyfikacje a Administrator zobowiązuje się podejmować niezwłocznie wszelkie rozsądne działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności Aplikacji. Po jakimkolwiek wstrzymaniu dostępności Aplikacji, Administrator zobowiązuje się przedłużyć dostęp Użytkownikowi do Aplikacji o czas co najmniej równoważny okresowi niedostępności.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku takich zmian Użytkownik otrzymuje powiadomienie drogą mailową lub po zalogowaniu się do Aplikacji. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.terapiabezsennosci.pl oraz w Aplikacji.
 2. Użytkownik chcąc nadal korzystać z Aplikacji powinien zaakceptować zmiany w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji nowych warunków Regulaminu, skorzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe. Wówczas Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w Aplikacji w każdym czasie. Usługi wykupione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).

Kontakt:

Gabinet Terapii Bezsenności Małgorzata Fornal-Pawłowska

pomoc@terapiebezsennosci.pl

Tel. 880-498-118